CarouSlide - carousel slideshow plugin for jQuery.
หน้าแรก | กิจกรรม | เซ็นสมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | เป็นสมาชิกของเรา  

 อัลบั้มกาพกิจกรรมทั้งหมด
การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(54)
การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลง(43)
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมสู่การดำเนินโครงงานคุณธรรม (50)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557(52)
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2557(34)
กิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่องในวันที่สถาปนาลูกเสือ ปีการศึกษา 2557(65)
กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557(43)
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557(53)
กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557(35)
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556(99)
การแข่งขันกีฬา - กรีฑาประเพณี กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 ( กลุ่มอ่างศิลา )(38)
กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาลูกเสือ ปีการศึกษา 2556(20)
การทัศนศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556(34)
การประเมินห้องสมุดดีเด่น(21)
การอบรมการสอนภาษาอังกฤษของคณะครูโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ(40)
การจัดกิจกรรมวันเด็กชาติและงานฉลองปีใหม่ ประจำปี 2557(49)
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ประจำปีการศึกษา 2556(46)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556(49)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9(43)
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิรวุธ ปีการศึกษา 2556(49)
การประเมินโรงเรียน(63)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556(52)
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน(38)
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556(62)
กิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ(23)
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด(40)
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556(35)
ผ้าป่าศิษย์เก่าสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียน(27)
ศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(59)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555(41)
การแข่งขันกีฬา - กรีฑาประเพณีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2555(59)
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555(36)
กิจกรรมเดินทางไกล(49)
การทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555(66)
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556(81)
การแข่งขันเต้นแอโรบิค(42)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ที่จัง(51)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำป(26)
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิรวุธ(13)
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา(30)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา(36)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา(15)
การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 (39)
การแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555(13)
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555(32)
กลุ่มรวมใจช่วยเพื่อนเพื่อการศึกษา มอบงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้(53)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554(83)
การเดินทางไกลและทดสอบวิชาลูกเสือ ปีการศึกษา 2554(65)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของผ้อำนวยการโรงเรียน(10)
นำนักเรียนทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2554(38)
การแข่งขันกีฬากรีฑาประเพณีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 ( กลุ่มอ่างศิลา ) ปีกา(94)
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ป(59)
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555(83)
นำนักเรียนร่วมแข่งขันเต้นแอโรบิคที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา(22)
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (23)
เลี้ยงส่งคุณครูสุพรรษา สาสังข์(75)
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554(72)
พิธีลงนามถวายพระพรและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9(50)
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธรำลึก(30)
น้ำประปาของโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ (10)
คนเก่งของเรา ประจำปี 2554(14)
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ทักษะวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 255(25)
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 22 ตุลาคม 2554(20)
การสร้างระบบประปาและน้ำดื่ม(9)
การประกวดศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 2554(14)
การนิเทศชั้นเรียน 2554(13)
ร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อแก้ใขปัญหารด้านการอ่านการเขียนในเเด็กที่มีพัฒนาการด้านกา(9)
จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2554(25)
12 สิงหา มหาราชินี 2554 ที่โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ(49)
ร่วมโครงเการพัฒนาคุณธรรมและปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยอย่างยั่งยีน(23)
ร่วมพิธิเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์เจริญแห่งใหม่(13)
งานแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2554 โดยโรงเรียนและชุมชน(73)
ศน.อดุลย์ ผินโพธิ์ ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ(19)
พานักเรียนปลูกข้าวกล้าพันธุ์พื้นเมือง(ดำนา)ร่วมกับโรงเรียนโนนสว่าง และชุมชน(25)
ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการลูกเสือไทย 1 กรรฎาคม 2554(21)
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554(18)
นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเรื่อง การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยปราชญ์ชาวบ้(23)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554(23)
การต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างหอประชุมเอนกประสงค์โดยคุณน้ำ(62)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(17)
Open House - เปิดรั้วโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ประจำปี 2553(33)
กิจกรรมวันมาฆบูชาและงานบุญประจำปี 2554 บ้านราษฎร์เจริญ(27)
กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามัญและสำรองโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ปีการศึกษา 2553(32)
นำนักเรียนไปทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2553(99)
การแข่งขันกีฬาประเพณี กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 อ่างศิลา ปีการศึกษา 2553(97)
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554(29)
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2553(46)
ความคืบหน้าการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์(20)
แรกอรุณรับปีกระต่ายทอง ที่ราษฎร์เจริญ(40)
การนิเทศ ติดตามประเมินการดำเนินงานด้าน ICT โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ(12)
นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร(17)
พีธีถวายสัตย์ปฎิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวา มหาราช ปี 2553(49)
พิธีราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ(20)
พิธีรับมอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดี แต่ยากจน ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(10)
นำนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรม วิชาการนักเรียน ปี 2553 ส(5)
การประชุมกรรมกาารสถานศึกษาเพื่อฟังความคืบหน้าการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์(11)
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ กลู่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4(10)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำยวยการ(12)
การนิเทศชั้นเรียน(8)
การนำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ ณ ม.ราช๓ัฏอุบลราชธานี(6)
พิธีถวายพระพรชัยฯและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ปี 2553(27)
การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2553(7)
แห่และถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2553(27)
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นพื้นฐาน จาก สพฐ.(8)
ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการลูกเสือไทย 1 กรรฎาคม 2553(10)
บรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยบริษัท มิตรประเมิน(20)
งานวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2553(22)
       หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > อัลบั้มภาพ:นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
    คณะครูโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญนำโดยท่านผู้อำนวยการสมปอง พวงพั่ว ได้นำนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ เด็กชายสหฤทธิ์ ทีอุทิศ ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกิจกรรม คิดเลขเร็วระดับ ป. 1 - 3 ไปเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 " สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน [ Nurturing Talent towards Supremacy in ASEAN] " ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 25 - 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555
ในการนำนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งคณะการเดินทางเป็น 2 คณะ คือ คณะแรกมี คุณครูปิติ พิมพบุตร, เด็กชายสหฤทธิ์ และคุณวันดี ทีอุทิศ ออกเดินทางวันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เพือไปรายงานตัวเข้าค่ายอบรมทักษะคณิตคิดเร็ว ในวันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมทีเคพลาเลซ คณะที่ 2 นำโดยผู้อำนวยการสมปอง พวงพั่ว ออกเดินทางวันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00 น. ถึงที่พักเวลาประมาณ18.00 น.
วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 " สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน [ Nurturing Talent towards Supremacy in ASEAN] " ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ก่อนเข้าแข่งขันคณะครูก็ชมนิทรรศการของแต่ละภาค แต่ละโรงเรียนที่นำมาจัดแสดง เวลา 13.00 น. นักเรียนเข้าทำการแข่งขันที่ห้องจูปีเตอร์ อาคารซาเลนเจอร์ 3 คณะครูให้กำลังนักเรียนที่หน้าห้อง คุณครูสุพรรษาและคุณอาวุธ สาสังข์ ก็ตามไปให้กำลังใจด้วย
ผลการแข่งขัน คือ ที่ 1 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง ศรีสะเกษ เขต 4, ที 2 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก ศรีสะเกษ เขต 2, ที่ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สตูล ทั้ง 3 โรงเรียนจะได้รับโล่รางวัล ส่วนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญนั้นได้เพียงเกียรติบัตรผ่านการแข่งขันเท่านั้น แต่ก็ถือว่าการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน หลังจากรับเกียรติบัตรแล้วก็ออกเดินทางกลับบ้าน โดยออกจากเมืองทองประมาณ 18.00 น. ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ เวลา 03.00 น.
สร้างโดย : เมื่อ : 30  มกราคม  2555 เวลา 21:28:08 น.
อ่าน 3647 ครั้ง

บรรยากาศการกำเนินกิจกรรม  (59 รูปภาพ )
หน้า [1|2|3|4|5] หน้าถัดไปหน้าสุดท้าย
photo_1686.JPG
0
photo_1687.JPG
0
photo_1688.JPG
0
photo_1689.JPG
0
photo_1690.JPG
0
photo_1691.JPG
0
photo_1692.JPG
0
photo_1693.JPG
0
photo_1694.JPG
0
photo_1695.JPG
0
photo_1696.JPG
1
photo_1697.JPG
0
หน้า [1|2|3|4|5] หน้าถัดไปหน้าสุดท้าย

 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 ( ดู 7,303 ครั้ง )
 งานแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2554 โดยโรงเรียนและชุมชน ( ดู 6,472 ครั้ง )
 การแข่งขันกีฬาประเพณี กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 อ่างศิลา ปีการศึกษา 2553 ( ดู 5,625 ครั้ง )
 แห่และถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2553 ( ดู 5,291 ครั้ง )
 การต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างหอประชุมเอนกประสงค์โดยคุณน้ำหวาน บริบูรณ์และคณะ ( ดู 5,150 ครั้ง )
 พิธีถวายพระพรชัยฯและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ปี 2553 ( ดู 4,471 ครั้ง )
 การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2553 ( ดู 4,413 ครั้ง )
 นำนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรม วิชาการนักเรียน ปี 2553 สพป.อบ.3 ( ดู 4,409 ครั้ง )
 การแข่งขันกีฬากรีฑาประเพณีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 ( กลุ่มอ่างศิลา ) ปีการศึกษา2554 ( ดู 4,371 ครั้ง )
 กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามัญและสำรองโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ปีการศึกษา 2553 ( ดู 4,227 ครั้ง )
 นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ที่อุดรธานี ( ดู 4,167 ครั้ง )
 พีธีถวายสัตย์ปฎิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวา มหาราช ปี 2553 ( ดู 4,055 ครั้ง )
 บรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยบริษัท มิตรประเมิน ( ดู 3,850 ครั้ง )
 กิจกรรมวันมาฆบูชาและงานบุญประจำปี 2554 บ้านราษฎร์เจริญ ( ดู 3,842 ครั้ง )
 เลี้ยงส่งคุณครูสุพรรษา สาสังข์ ( ดู 3,810 ครั้ง )
 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ทักษะวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2554 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน" ( ดู 3,787 ครั้ง )
 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ( ดู 3,647 ครั้ง )
 พิธีลงนามถวายพระพรและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2554 ( ดู 3,634 ครั้ง )
 ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ กลู่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 ( ดู 3,600 ครั้ง )
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ( ดู 3,593 ครั้ง )


       หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > อัลบั้มภาพ:นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนบ้านราษฏร์เจริญ เลขที่ 128 หมู่ 7 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110, โทรศัพท์และโทรสาร 045-370219
ออกแบบและสรรสร้างโดย 'ศิษย์เก่า' ,admin@rajareon.ac.th
©Copyright All Reserved 2014 www.rajareon.ac.th Push 2 Check